Disclaimer

Disclaimer


Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct informeren? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail, inclusief eventuele bijlagen te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. YOEP Onderwijs en Zorg is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden en overbrenging van virussen. Op alle door YOEP Onderwijs en Zorg aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van YOEP Onderwijs en Zorg van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een beperking van
aansprakelijkheid.This e-mail message is intended exclusively for the intended recipient(s). If the e-mail was received by you in error or you are not the addressee, please inform us immediately. In that case we request you to destroy the e-mail, including any attachments and to neither use nor disclose the contents to any third parties, because the message may contain confidential information which is protected by rules of professional secrecy. YOEP Onderwijs en Zorg shall not be liable for damages resulting from the use of electronic means of communication, including damages resulting from failure or delay in delivery of electronic messages, interception or manipulation of electronic communications by third parties and transmission of viruses. All services rendered are subject to the general conditions of YOEP Onderwijs en Zorg. These conditions include a limitation of liability.