Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden : YOEP Onderwijs en Zorg


Betreft onderzoek en / of behandeling door een kinder- en jeugdpsychiater van YOEP | Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, verder genoemd “YOEP”


In deze algemene voorwaarden wordt met ‘cliënt’ bedoeld ‘de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger’ en met ‘YOEP’ uw behandelend kinder- en jeugdpsychiater.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek – en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen YOEP en de cliënt.

 • Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan onderzoek en/of behandeling aan de cliënt ter hand gesteld.
 • Cliënt is bekend met de informatie zoals verstrekt op de website van YOEP.
 • YOEP verplicht zich de cliënt volgens de daarvoor in de beroepsgroep algemeen aanvaarde methodes te behandelen.
 • YOEP verplicht zich te voldoen aan de eisen welke door de beroepsvereniging aan de uitoefening van het beroep worden gesteld.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste gegevens betreffende officiële woonadres, zorgverzekeraar, polisnummer en Burgerservicenummer.
 • De cliënt draagt zo spoedig mogelijk na aanmelding zorg voor het aanleveren van een geldige verwijzing.
 • Degene met ouderlijk gezag die de cliënt aanmeldt is verantwoordelijk voor het verzorgen van toestemming voor aanmelding / behandeling door een eventuele andere gezaghebber over het kind.
 • De kosten van behandeling worden berekend volgens de daarvoor geldende wettelijke tarieven.
 • Bij niet of niet tijdige telefonische annulering, d.w.z. vóór 09.30 uur van de eerste werkdag voorafgaand aan de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de cliënt gereserveerde tijd volgens het geldige tarief van de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.
 • Behandelingen of onderdelen van behandelingen die vallen onder de jeugdwet zullen rechtstreeks worden gedeclareerd bij de desbetreffende gemeenten.
 • Behandelingen of onderdelen van behandelingen die vallen onder een contract met de zorgverzekeraar van de cliënt worden rechtstreeks bij die zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Indien YOEP geen contract heeft met de zorgverzekeraar van de cliënt worden onderzoek en/of behandeling die de cliënt al dan niet ten laste kan laten komen van zijn/haar zorgverzekering of een aanvullende verzekering rechtstreeks aan de cliënt via een nota gefactureerd door Fa-med.
 • YOEP heeft de debiteurenadministratie en de inning van de vorderingen aan Fa-med -een factureringmaatschappij- overgedragen. De betalingsvoorwaarden van Fa-med (gedeponeerd bij de KvK Gooi en Eemland onder nummer 31043929 en ook in te zien op de website van YOEP) zijn van toepassing. Fa-med treedt in eerste instantie eveneens op bij achterblijven van betalingen.
 • Wettelijk verplichte eigen bijdragen kunnen eveneens rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd worden.
 • De cliënt kan zich niet aan betaling van een door een praktijk van YOEP gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij/zij hiervoor niet verzekerd is, dan wel wanneer zijn/haar zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de zorgverzekeraar van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 • De cliënt dient YOEP per ommegaand van een eventuele klacht of bezwaar over behandeling in kennis te stellen. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht indient bij de klachtencommissie waarbij YOEP is aangesloten of bij een andere instantie.
 • Bij betalingsachterstand is YOEP genoodzaakt verdere behandeling op te schorten tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en / of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.